معرفی خدمت

نام خدمت کلان

تغییر کاربری طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی

شناسه خدمت کلان

13021194000

عنوان زیرخدمت

تمدید مجوز تبصره 1مشمول ماده1 قانون حفظ کاربری اراضی

شناسه زیر خدمت

در حال پیگری

نوع خدمت

G2C , G2B

توضیحات خدمت

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

غیرالکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمت

فایل شناسنامه خدمت

دانلود

 

شرایط ارائه خدمت

واجدین شرایط درخواست خدمت

مدارک لازم برای درخواست خدمت


 
 

راهنمای ارائه خدمت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

امور اراضی شهرستان

ساعات کاری ارائه خدمت

ساعات اداری

محل مراجعه برای دریافت جواب

متوسط مدت زمان ارایه خدمت

هزینه ارایه خدمت

تعرفه جهاد کشاورزی

مراحل انجام کار

به فایل شناسنامه خدمت مراجعه شود.

فایل راهنمای کاربران

به فایل شناسنامه خدمت مراجعه گردد.

 
 

 
کاربران گرامی جهت مشاوره خدمت و یا ثبت نظرات و پیشنهادت، انتقادات خود را از طریق<< فرم انتقادات و پیشنهادات >> اقدام نمایید.