معرفی خدمت

نام خدمت کلان

تغییر کاربری طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی

شناسه خدمت کلان

13021194000

عنوان زیرخدمت

اعلام تشخیص غیر زراعی وباغی اراضی قانون حفظ کاربری

شناسه زیر خدمت

در حال پیگری

نوع خدمت

G2C , G2B

توضیحات خدمت

وضعیت الکترونیکی بودن خدمت

الکترونیکی

آدرس اینترنتی خدمت

eagri.maj.ir

فایل شناسنامه خدمت

دانلود

 

شرایط ارائه خدمت

واجدین شرایط درخواست خدمت

مدارک لازم برای درخواست خدمت


 
 

راهنمای ارائه خدمت

محل مراجعه برای درخواست خدمت

امور اراضی شهرستان

ساعات کاری ارائه خدمت

ساعات اداری

محل مراجعه برای دریافت جواب

متوسط مدت زمان ارایه خدمت

هزینه ارایه خدمت

تعرفه جهاد کشاورزی

مراحل انجام کار

به فایل شناسنامه خدمت مراجعه شود.

فایل راهنمای کاربران

به فایل شناسنامه خدمت مراجعه گردد.

 
 

 
کاربران گرامی جهت مشاوره خدمت و یا ثبت نظرات و پیشنهادت، انتقادات خود را از طریق<< فرم انتقادات و پیشنهادات >> اقدام نمایید.