عناوين اصلي سايت

بازديد كننده محترم به اطلاع مي رساند در حال حاضر تارنما به طور كامل در دسترس مي باشد

و در صورتيكه  براي انجام عمليات به روز رساني و نگهداري از سرويس دهي خارج شود در همين قسمت اطلاع رساني خواهد گرديد.

از اينكه با صبر و شكيبايي خود ما را در ارائه سرويس همراهي مي نماييد سپاسگزاريم.

 

رديف

تاريخ

ساعت شروع و خاتمه

علت خروج از دسترس پرتال

1

 

 

 

2

 

 

 


خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.