مديريت حفظ نباتاتشرح وظايف مديريت حفظ نباتات

شرح وظايف مديريت حفظ نباتات 

 

1.    اجرائي نمودن سياستها ، مقررات و خط مشي هاي ابلاغ شده از سازمان حفظ نباتات و نظارت بر حسن اجراي آنها در سطوح مختلف تابعه سازمان
2.
     
برنامه ريزي جهت پايش مستمر منابع گياهي منطقه در برابر تهديد آفات ، بيماريها و علفهاي هرز و شرايط پيشگيري از ورود آفات و بيماريهاي غير بومي گياهي از مناطق همجوار .
3.
     
انجام برنامه ريزيهاي لازم جهت مبارزه تلفيقي با آفات و بيماريها .
4.
     تهيه و تدوين دستورالعمل هاي فني مربوط به نحوه، زمان و شرايط پيشگيري و مبارزه با آفات گياهي و ابلاغ آن به واحدهاي اجرايي مستقر در شهرستانها و مناطق پايين تر از شهرستان 
.
5.
     
اطلاع رساني و انجام اقدامات لازم در خصوص آگاه نمودن كشاورزان و جلب مشاركتهاي عمومي جهت مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي با هماهنگي مديريت ترويج كشاورزي .
6.
     
برآورد سموم و ادوات مورد نياز جهت انجام عمليات مبارزه با آفات و بيماريها و انجام پيگيري لازم در جهت تهيه ، تامين و توزيع آنها .
7.
     
نظارت بر نحوه اجراي ضوابط و استانداردهاي قرنطينه اي توسط ايستگاههاي قرنطينه گياهي مستقر در سطح استان .
8.
      نظارت مستمر بر عملكرد 
توزيع كنندگان سموم آزمونهاي كاربري سموم و صدور مجوزهاي لازم .
9.
     
هماهنگي با واحد صدورپروانه ها وجوازها جهت بررسي صلاحيت وشرايط فني متقاضيان عامليت توزيع سموم وساير مواد بيولوژيك مبارزه گياهي
10.
      برنامه ريزي جهت جايگزيني انواع روشهاي مبارزه غيرشيميا ئي و زمينه سازي جهت اقدامات مربوطه


نام ونام خانوادگي:
غلامحسين تيموري
رشته تحصيلي:
فوق ليسانس حشره شناسي
پست سازماني:
مديرحفظ نباتات
تلفن مستقيم:
33442790-054
آدرس پست الكترونيكي:

دريافت دستورالعمل و مستندات
 

خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.