منو رده هاي عمودي

شناسنامه خدمات الكترونيكي   
فرم شناسنامه خدمت- مديريت آب و خاک و امور مهندسي-اجراي سامانه نوين آبياري.pdf
561.211 KB
9-فرم شناسنامه خدمت- مديريت آب و خاک و امور مهندسي- تعيين نياز آبي محصولات باغي و زراعي.pdf
348.426 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات گياهي و دامي- سوخت رساني به بهره برداران بخش کشاورزي.pdf
484.495 KB
فرم شناسنامه خدمت- مديريت صنايع کشاورزي- صدور مجوزها و پروانه هاي صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي.pdf
839.015 KB
فرم شناسنامه خدمت- تسهيلات بانکي و اعتباري (تملک دارايي ها و سرمايه در گردش.pdf
528.503 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات دامي- ساماندهي دامداري هاي روستايي، عشايري و غير صنعتي.pdf
432.391 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات دامي- صدور شناسنامه زنبورداري- معاونت بهبود توليدات دامي.pdf
414.141 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات دامي- صدور شناسه و شناسنامه دام.pdf
386.27 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات دامي- صدور مجوزها و پروانه هاي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي.pdf
684.63 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات دامي- مجوز جوجه ريزي واحدهاي مرغ مادر تخمگذار.pdf
411.756 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات دامي- مجوز جوجه ريزي واحدهاي مرغ مادر گوشتي.pdf
519.655 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات دامي- مجوز واردات انواع دام زنده.pdf
435.124 KB
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرايي- ارائه پيشنهاد انتقاد يا شکايت در وب سايت.pdf
309.612 KB

فرآيندهاي سازماني و خدمات غير الكترونيكي   
فرم شناسنامه خدمت- مديريت آب و خاک و امور مهندسي-اجراي عمليات آب و خاک در عرصه تشکل هاي کشاورزي.pdf
484.545 KB
فرم شناسنامه خدمت- مديريت آب و خاک و امور مهندسي-اجراي شبکه هاي فرعي آبياري و زهکشي.pdf
328.452 KB
فرم شناسنامه خدمت- مديريت آب و خاک و امور مهندسي-پوشش ژئو ممبران استخرهاي ذخيره آب.pdf
383.801 KB
فرم شناسنامه خدمت- مديريت آب و خاک و امور مهندسي-تجهيز و نوسازي اراضي زير سدهاي مخزني و بندهاي انحرافي مستقل.pdf
442.364 KB
فرم شناسنامه خدمت- مديريت آب و خاک و امور مهندسي-ساماندهي اجراي طرح زهکشي زير زميني.pdf
447.717 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات دامي- آموزش و نظارت برفعاليت مأمورين شبکه تلقيح مصنوعي.pdf
321.323 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات دامي- تخصيص سهميه سوخت.pdf
259.767 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات دامي- حمايت از بهينه سازي مصرف سوخت در واحدهاي مرغداري.pdf
321.376 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات دامي- حمايت فني و مالي و تعيين سهميه برخي از اقلام نهاده ها و خوراک دام و طيور.pdf
362.897 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات دامي- خدمات حمايتي زنبور عسل.pdf
321.83 KB
صدور پروانه دامداري هاي كوچك و روستائي.pdf
123.966 KB
صدور پروانه بهره برداري واحد پرورش دام و طيور.pdf
166.181 KB
خريد انواع تراكتور ، كمباين و يا ماشين آلات و ادوات كشاورزي از محل منابع بنگاه هاي اقتصادي زودبازده .pdf
202.853 KB
صدور پروانه بهره برداري طرح هاي صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش کشاورزي.pdf
172.866 KB
صدور مجوز تأسيس واحدهاي صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي.pdf
190.845 KB
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.