منو رده هاي عمودي
 
 
 
 
 
 
 
 

ميز خدمت الكترونيكي
فرآيندهاي سازماني و خدمات غير الكترونيكي
فرم شناسه خدمت - احداث باغ گياهان دارويي.pdf
617.146 KB
فرم شناسه خدمت - ارائه معرفي نامه براي بهره مندي از تسهيلات بانکي.pdf
691.676 KB
فرم شناسه خدمت - بررسي و تأييد نقشه هاي جايگاه دام واحدهاي صنعتي بزرگ.pdf
419.83 KB
فرم شناسه خدمت - پروانه تأسيس و بهره برداري آزمايشگاه آناليز خوراک دام و طيور.pdf
411.119 KB
فرم شناسه خدمت - پيشنهاد و تدوين استانداردهاي محصولات.pdf
503.457 KB
فرم شناسه خدمت - پيگيري تائيديه معافيت گمرکي واردات تجهيزات و ماشين آلات باغباني.pdf
476.696 KB
فرم شناسه خدمت - تائيديه بلامانع بودن احداث واحد باغ مادري و کشت باغات گياهي.pdf
537.151 KB
فرم شناسه خدمت - تائيديه واردات و صادرات محصولات باغي (انواع ميوه ها،گياهان دارويي و.pdf
629.168 KB
فرم شناسه خدمت - صدور گواهي بهداشت نباتي.pdf
604.475 KB
فرم شناسه خدمت - صدور مجوز صادرات کالاهاي کشاورزي.pdf
493.134 KB
فرم شناسه خدمت - صدور مجوز محموله هاي گياهي از گمرک.pdf
593.405 KB
فرم شناسه خدمت - صدور مجوز واردات کالاهاي کشاورزي.pdf
568.303 KB
بيشتر
شناسنامه خدمات الكترونيكي
فرم شناسنامه خدمت-معاونت بهبود توليدات گياهي- ارائه خدمات فني و تخصصي کاشت داشت برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزي.pdf
363.378 KB
فرم شناسنامه خدمت-معاونت بهبود توليدات گياهي- ايجاد و توسعه تشکلهاي بخش کشاورزي.pdf
515.833 KB
فرم شناسنامه خدمت-معاونت بهبود توليدات گياهي- مجوز احداث باغ زعفران.pdf
348.422 KB
فرم شناسنامه خدمت-معاونت بهبود توليدات گياهي-حمايت و تشويق توليد کنندگان بخش باغباني براي بيمه کردن محصولات و تجهيزات و اماکن کشاورزي .pdf
348.034 KB
فرم شناسنامه خدمت-معاونت بهبود توليدات گياهي- ارائه خدمات فني و تخصصي کاشت داشت برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزي.pdf
363.378 KB
فرم شناسنامه خدمت- مديريت آب و خاک و امور مهندسي-اجراي سامانه نوين آبياري.pdf
561.211 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات گياهي و دامي- سوخت رساني به بهره برداران بخش کشاورزي.pdf
484.495 KB
فرم شناسه خدمت - ارائه معرفي نامه براي دريافت تسهيلات بانکي (سرمايه در گردش و بلند مدت).pdf
459.314 KB
فرم شناسه خدمت - ارائه معرفي نامه براي دريافت تسهيلات و اعتبارات در اجراي طرحهاي حوزه باغباني.pdf
571.574 KB
فرم شناسه خدمت - برگزاري دوره ها و کارگاههاي آموزشي بهره برداران باغباني استان.pdf
453.057 KB
فرم شناسه خدمت - تائيديه معرفي نامه طرح هاي اولويت دار توليدي حوزه باغباني به صندوق توسعه.pdf
464.905 KB
فرم شناسه خدمت - تشکيل و ارائه خدمات از طريق صندوق هاي ملي محصولي حمايت از سر.pdf
505.754 KB
بيشتر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.