معاونت بهبود توليدات دامي • توانمنديهاي بخش كشاورزي استان

 • تنوع ژنتيكي دامي استان

  تنوع ژنتيكي دامي استان به ويژه گاو سيستاني، گاو دشتياري، مرغ خزك، گوسفند بلوچي و ...
 •  

  گاو سيستاني بعنوان نژاد برتر گوشتي كشور
 • تنوع ژنتيكي دام استان

  گاو دشتياري، مرغ دشتياري
 • امكان توسعه واحدهاي دام صنعتي استان

 • صنايع مرتبط با دام و طيور

  ظرفيت بالاي واردات دام از مرز استان و امكان ايجاد صنايع مرتبط مانند كشتارگاه
 • فعاليت دامپروري (شترداري)

  وجود بيشترين تعداد شتر بلحاظ اقليمي كه استان را در مقام اول قرار داده است
شرح وظايف معاونت بهبود توليدات دامي

اهم وظايف معاونت بهبود توليدات دامي

*راهبري و نظارت بر امور مربو ط به بهبود و افزايش توليد دام و فرآورده هاي دامي و كنترل جمعيت آن در استان در چارچوب سياست هاي كلان وزارت جهادكشاورزي

*تهيه برنامه و بودجه پيشنهادي ساليانه توليد محصولات دامي و ارائه به واحدهاي ذيربط جهت تصويب و تنظيم برنامه كلان توليد محصولات دامي استان

*نظارت مستمر بر پيشبرد برنامه هاي عمراني توسعه دامپروري در سازمان بر اساس سياست هاي مصوب ، بخشنامه ها و دستور العمل هاي مربوطه

*اتخاذ تدابير لازم در جهت حفظ و بهبود منابع دام و طيور و اصلاح نژاد گونه هاي برتر دامي

*تهيه و تدوين الگوها و دستورالعمل هاي فني و ترويجي مربوط به نغذيه ، بهداشت و بهبود جايگاه ، پرورش و اصلاح نژاد انواع دام و طيور

*ايجاد تعامل مناسب با واحد فني و مهندسي سازمان به منظور كنترل پروژه هاي دامپروري ، تبادل اطلاعات فني و بهبود روشهاي عملياتي

*بررسي و انجام اقدامات لازم در جهت معرفي و تأمين منابع غذايي دام استان و نيز برآورد نيازهاي غذاي دام و فرآورده ها و تجهيزات مربوطه در چارچوب سياستهاي مصوب

*بررسي ، تدوين و به روز نگهداشتن نظام هاي موجود دامپروري استان
گزارشات و عملكرد بيشتر
دريافت مستندات و گزارشات
 


نام و نام خانوادگي: 
            محمدرضا بنداني

رشته تحصيلي:

 پست سازماني:

سرپرست معاونت بهبود
 توليدات دامي

شماره تماس:

33411013=054
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.