صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار ، رويدادها ، اطلاعيه ها
اجراي 10 هزارهكتاراراضي كشاورزي استان به سيستم نوين ابياري .
مديرآب وخاك وامورفني مهندسي سازمان جهادكشاورزي استان گفت:بااعتبار113 ميلياردتومان 10 هزارهكتارازاراضي كشاورزي سيستان وبلوچستان درسالجاري به سيستم نوين ابياري مجهزمي شود محمدحسن يادگارزايي خاطرنشان ساخت: 33هزارهكتارازاراضي استان به اين سيستم مجهزمي باشد كه بااجراي 10 هزارهكتاردرسالجاري كل اراضي مجهزبه سيستم نوين ابياري به 43 هزارهكتارافزايش مي يابد. وي بااشاره به اينكه رويكردمادرراستاي ارتقاء بهره وري كاهش مصرف آب است،خاطرنشان ساخت: تاكنون 33 هزارهكتاراز اراضي كشاورزي استان سيستان وبلوچستان به سيستم ابياري نوين مجهز است كه تاپايان سالجاري بااجري 10 هزارهكتار، 43 هزارهكتارازاراضي سيستان وبلوچستان به اين سيستم مجهزمي باشد. گفتني است از33 هزارهكتارسيستم نوين ابياري اراضي استان 70 درصدقطره اي 25 درصد باراني و5 درصدكم فشار مي باشد.

تعداد بازديد اين صفحه: 342
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.