قوانين و مقررات
صفحه اصلي
ورود كاربران
مجموعه قوانين و مقررات   
بخشنامه بودجه سال 1398.pdf
1.59 MB
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1397.PDF
2.27 MB
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه.pdf
841.36 KB
قانون بودجه سال 97 کل کشور.pdf
3.85 MB
دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه دستگاه هاي اجرايي.pdf
752.819 KB
دستورالعمل اجراي بودجه و موافقتنامه هاي هزينه اي و تملک سال 1397.pdf
15.6 MB
دستورالعمل بودجه ريزي مبتني بر عملکرد.pdf
1.7 MB
بخشنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور- موضوع ضوابط سازماندهي واحدهاي عمومي.pdf
210.526 KB
بخشنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور- موضوع هماهنگي و تعيين حقوق و مزايا و ساير پرداختهاي دستگاههاي اجرايي.PDF
48.986 KB
آيين نامه هاي توسعه خدمات الکترونيکي دستگاههاي اجرايي.pdf
180.7 KB
تكاليف عمومي دستگاه هاي اجرايي كشور.pdf
56.987 KB
تكاليف اختصاصي دستگاه هاي اجرايي كشور.pdf
48.491 KB
آئين نامه اجرائي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها.docx
17.042 KB
قانون و دستورالعمل اجرايي استخدام ناظرين بخش کشاورزي و منابع طبيعي.pdf
2.34 MB
فانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي.pdf
158.703 KB
قوانين کلي امريه سربازان سازندگي.pdf
44.616 KB
قانون مديريت خدمات کشوري.pdf
409.509 KB
قانون برگزاري مناقصات.pdf
556.956 KB
1


تعداد بازديد اين بخش: 0
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.