خدمات دولت الكترونيك (ميز خدمت)
صفحه اصلي
ورود كاربران
شناسنامه خدمات الكترونيكي
فرم شناسنامه خدمت-معاونت بهبود توليدات گياهي- ارائه خدمات فني و تخصصي کاشت داشت برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزي.pdf
363.378 KB
فرم شناسنامه خدمت-معاونت بهبود توليدات گياهي- ايجاد و توسعه تشکلهاي بخش کشاورزي.pdf
515.833 KB
فرم شناسنامه خدمت-معاونت بهبود توليدات گياهي- مجوز احداث باغ زعفران.pdf
348.422 KB
فرم شناسنامه خدمت-معاونت بهبود توليدات گياهي-حمايت و تشويق توليد کنندگان بخش باغباني براي بيمه کردن محصولات و تجهيزات و اماکن کشاورزي .pdf
348.034 KB
فرم شناسنامه خدمت-معاونت بهبود توليدات گياهي- ارائه خدمات فني و تخصصي کاشت داشت برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزي.pdf
363.378 KB
فرم شناسنامه خدمت- مديريت آب و خاک و امور مهندسي-اجراي سامانه نوين آبياري.pdf
561.211 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات گياهي و دامي- سوخت رساني به بهره برداران بخش کشاورزي.pdf
484.495 KB
فرم شناسه خدمت - ارائه معرفي نامه براي دريافت تسهيلات بانکي (سرمايه در گردش و بلند مدت).pdf
459.314 KB
فرم شناسه خدمت - ارائه معرفي نامه براي دريافت تسهيلات و اعتبارات در اجراي طرحهاي حوزه باغباني.pdf
571.574 KB
فرم شناسه خدمت - برگزاري دوره ها و کارگاههاي آموزشي بهره برداران باغباني استان.pdf
453.057 KB
فرم شناسه خدمت - تائيديه معرفي نامه طرح هاي اولويت دار توليدي حوزه باغباني به صندوق توسعه.pdf
464.905 KB
فرم شناسه خدمت - تشکيل و ارائه خدمات از طريق صندوق هاي ملي محصولي حمايت از سر.pdf
505.754 KB
فرم شناسه خدمت -معاونت بهبود توليدات گياهي - توزيع بذر.pdf
673.411 KB
فرم شناسه خدمت - واگذاري اراضي منابع مالي و دولتي.pdf
752.191 KB
9-فرم شناسنامه خدمت- مديريت آب و خاک و امور مهندسي- تعيين نياز آبي محصولات باغي و زراعي.pdf
348.426 KB
فرم شناسنامه خدمت- مديريت صنايع کشاورزي- صدور مجوزها و پروانه هاي صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي.pdf
839.015 KB
فرم شناسنامه خدمت- تسهيلات بانکي و اعتباري (تملک دارايي ها و سرمايه در گردش.pdf
528.503 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات دامي- ساماندهي دامداري هاي روستايي، عشايري و غير صنعتي.pdf
432.391 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات دامي- صدور شناسنامه زنبورداري- معاونت بهبود توليدات دامي.pdf
414.141 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات دامي- صدور شناسه و شناسنامه دام.pdf
386.27 KB
1 2

تعداد بازديد اين بخش: 0
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.