خدمات دولت الكترونيك (ميز خدمت)
صفحه اصلي
ورود كاربران
فرآيندهاي سازماني و خدمات غير الكترونيكي
فرم شناسه خدمت - احداث باغ گياهان دارويي.pdf
617.146 KB
فرم شناسه خدمت - ارائه معرفي نامه براي بهره مندي از تسهيلات بانکي.pdf
691.676 KB
فرم شناسه خدمت - بررسي و تأييد نقشه هاي جايگاه دام واحدهاي صنعتي بزرگ.pdf
419.83 KB
فرم شناسه خدمت - پروانه تأسيس و بهره برداري آزمايشگاه آناليز خوراک دام و طيور.pdf
411.119 KB
فرم شناسه خدمت - پيشنهاد و تدوين استانداردهاي محصولات.pdf
503.457 KB
فرم شناسه خدمت - پيگيري تائيديه معافيت گمرکي واردات تجهيزات و ماشين آلات باغباني.pdf
476.696 KB
فرم شناسه خدمت - تائيديه بلامانع بودن احداث واحد باغ مادري و کشت باغات گياهي.pdf
537.151 KB
فرم شناسه خدمت - تائيديه واردات و صادرات محصولات باغي (انواع ميوه ها،گياهان دارويي و.pdf
629.168 KB
فرم شناسه خدمت - صدور گواهي بهداشت نباتي.pdf
604.475 KB
فرم شناسه خدمت - صدور مجوز صادرات کالاهاي کشاورزي.pdf
493.134 KB
فرم شناسه خدمت - صدور مجوز محموله هاي گياهي از گمرک.pdf
593.405 KB
فرم شناسه خدمت - صدور مجوز واردات کالاهاي کشاورزي.pdf
568.303 KB
فرم شناسنامه خدمت- مديريت آب و خاک و امور مهندسي-اجراي عمليات آب و خاک در عرصه تشکل هاي کشاورزي.pdf
484.545 KB
فرم شناسنامه خدمت- مديريت آب و خاک و امور مهندسي-اجراي شبکه هاي فرعي آبياري و زهکشي.pdf
328.452 KB
فرم شناسنامه خدمت- مديريت آب و خاک و امور مهندسي-پوشش ژئو ممبران استخرهاي ذخيره آب.pdf
383.801 KB
فرم شناسنامه خدمت- مديريت آب و خاک و امور مهندسي-تجهيز و نوسازي اراضي زير سدهاي مخزني و بندهاي انحرافي مستقل.pdf
442.364 KB
فرم شناسنامه خدمت- مديريت آب و خاک و امور مهندسي-ساماندهي اجراي طرح زهکشي زير زميني.pdf
447.717 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات دامي- آموزش و نظارت برفعاليت مأمورين شبکه تلقيح مصنوعي.pdf
321.323 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات دامي- تخصيص سهميه سوخت.pdf
259.767 KB
فرم شناسنامه خدمت- معاونت بهبود توليدات دامي- حمايت از بهينه سازي مصرف سوخت در واحدهاي مرغداري.pdf
321.376 KB
1 2

تعداد بازديد اين بخش: 0
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.