صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
سرپرست پشتيباني امور دام خبرازتوزبع ۲۰۰۰تن جو در سيستان وبلوچستان داد.
سرپرست اداره كل پشتيباني امور دام استان گفت :باتوجه به خشكسالي وكاهش توليدعلوفه وهمچنين افزايش قيمت نهاده هاي دامي ،مقدار۲۰۰۰تن جوازمحل موجودي انبارمركزاستان، براي تامين خوراك زمستانه موردنيازدوره ابستني وشيردهي دامهاي سبك وسنگين مولدودامهاي پرواري وهمچنين بمنظور تنظيم بازارقيمت نهاده، دربين دامداران وعشاير استان كه بصورت انفرادي وياگروهي باتشخيص وتاييداموردام مديريت جهادكشاورزي شهرستانهاو سازمان جهادكشاورزي استان به پشتيباني اموردام معرفي مي گردندباقيمت مصوب ازقرار هركيلوگرم۱۲۵۰تومان درب انبار تحويل داده مي شود. حسن خمرتصريح كرد از ابتداي سال جاري تاكنون ۴۱۸۳تن جو دامي به دامداران تحويل شده و توزيع جودراين مرحله نيزازاواخراذرماه اغازوتااوايل بهمن ماه ادامه خواهدداشت

تعداد بازديد اين صفحه: 102
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.