صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
۲۴۰هكتار سيستم آبياري تحت فشار وكم فشار در شهرستان نيكشهر در حال اجرا ست
مدير جهاد كشاورزي شهرستان نيكشهر گفت در سال جاري با اعتباري بالغ بر۲۲ميليارد ريال در بخش هاي لاشار، مركزي وبنت۲۴۰هكتار ازاراضي كشاورزي شهرستان مجهزبه سيستم نوين آبياري خواهند شد حبيب رئيسي افزود تاكنون ۳۲۰هكتار از اراضي اين شهرستان مجهزبه سيستم آبياري تحت فشار وكم فشار شده است. وي تصريح كرد :در حال حاضر ۲۵نفر از كشاورزان منطقه ۱۵۰ هكتار از اراضي خود را براي اجراي سيستم آبياري نوين (تحت فشار و كم فشار) در سامانه ثبت نام كرده اند. مدير جهاد كشاورزي شهرستان نيكشهر با اشاره به اهميت اجراي سيستمهاي نوين آبياري در شهرستان بدليل كمبود منابع آبي وخشكسالي، عمده مشكل اين شهرستان در اجراي سيستمهاي نوين آبياري را سطوح كوچك اراضي وخرده مالك بودن اراضي كشاورزان برشمرد. شايان ذكر است شهرستان نيكشهر داراي ۹۴۰۰هكتار اراضي زراعي و باغي است.

تعداد بازديد اين صفحه: 355
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.