صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
۱۵۵هكتار آبياري نوين در دست اجرا در شهرستان سراوان
مدير جهاد كشاورزي شهرستان سراوان گفت در سال جاري با اعتباري بالغ بر ۲۰ميليارد و ۱۵۰ميليون ريال ۱۵۵هكتار ازاراضي كشاورزي شهرستان مجهزبه سيستم نوين آبياري خواهند شد شيرزاد كمالي افزود تاكنون ۷۲۰هكتار سيستم آبياري تحت فشار در شهرستان اجرا شده است. وي تصريح كرد :در حال حاضر كشاورزان شهرستان سراوان ۳۵۸ هكتار از اراضي خود را براي اجراي سيستم آبياري نوين (تحت فشار و كم فشار) در سامانه ثبت نام كرده اند. مدير جهاد كشاورزي شهرستان سراوان گفت كشاورزاني كه سند مالكيت زمين كشاورزي آنها محرز و داراي پروانه بهره برداري منابع آبي هستند، مي توانند در سامانه طرح توسعه ساماندهي سيستم هاي نوين آبياري ثبت نام تا سازمان جهاد كشاورزي نسبت به اجراي سيستم آبياري نوين براي مزارع و باغات آنان اقدام نمايد.

تعداد بازديد اين صفحه: 136
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.