صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
فراهم نمودن رونق اقتصادي دربخش كشاورزي بامشاركت مردم درمنطقه سيستان.
معاون زراعت وزير جهاد كشاورزي در بازديد از مركز تحقيقات كشاورزي ،كشت هاي گلخانه اي، خطوط انتقال اب بالوله وسايربخش هاي كشاورزي درمنطقه سيستان.از حمايت تسهيلاتي به كشاورزان براي اجراي آبياري نوين خبر داد كشاورزدرجلسه بررسي الگوي كشت ونظام بهره برداري طرح 46 هزارهكتاري انتقال اب بالوله باسخناني برتدوين برنامه جامع بااستفاده ازتكنولوژي هاي جديد منطبق باشرايط منطقه ومبتني بربازارمصرف باروي گرد توليد،اشتغال وفراهم شدن رونق اقتصادي تاكيدكرد. وي گفت اين مهم بامشاركت همه بخش هاي مرتبط باكشاورزي درمنطقه ميسرخواهدشد. معاون وزيرجهادكشاورزي اقتصادي سازي كشاورزي از طريق آموزش و تغيير الگو و زير كشت بردن مزارع بصورت آبياري قطره‌اي و تحت فشار رامورد تاكيدقرارداد دراين سفردوروزه معاون سازمان تعاون روستايي كشور،مديران كل تخصصي زراعت،باغباني،اب وخاك،ترويج وزارت جهادكشاورزي ومجري طرح اتنقال اب بالوله ،رئيس سازمان جهادكشاورزي ومعاونين نيزحضورداشتند.

تعداد بازديد اين صفحه: 507
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.