صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
سالانه 220 هزارتن انواع خرما درسيستان وبلوچستان توليد مي شود.
سيستان بلوچستان در بخش توليد خرما از ظرفيت هاي خوبي برخوردار است بطوريكه ازنظرسطح زيركشت رتبه ي اول وسطح توليد رتبه ي دوم كشوررادارد. اين مطلب رامعاون بهبود توليدات گياهي جهادكشاورزي استان درجلسه باكشاورزان پيشروي خرماكارسيستان وبلوچستان عنوان كردوخاطرنشان ساخت: 55 هزار هكتار از سطح باغ هاي سيستان و بلوچستان به كشت خرما اختصاص دارد كه 45 هزار هكتار آن بارور مي باشد. يوسف ريگي افزود:بيش از70 رقم خرما دراستان وجوددارد كه ربي ومضافتي بيشترين سطح زيركشت و ارقام خرماي توليدي استان راتشكيل مي دهد. وي گفت: خرماي توليد شده استان علاوه بر استان هاي كشور به كشورهاي حوزه خليج فارس، اروپا و روسيه صادر مي شود. ريگي بااشاره به اينكه خرما محصولي مهم در امر صادرات است ، به حذف و جايگزيني باغ هاي درجه سه با ارقام تجاري بازار پسند، اصلاح و احياي باغ ها و افزايش كمي و كيفي و توسعه محصول سالم و بهداشتي تاكيدكرد. گفتني است 15 نفرازكشاورزان پيشروي خرماكارسيستان وبلوچستان درهفته جاري باهدف اشنايي باارقام تجاري وكشت بافت ازمجتمع توليد نهال كشت بافت خرماي كشوردرتهران بازديد بعمل مي اورند.

تعداد بازديد اين صفحه: 277
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.