صفحه اصلي
صفحه اصلي
ورود كاربران
اخبار برگزيده
درخواست رئيس سازمان جهادكشاورزي از كشاورزان دشت سيستان
رئيس سازمان جهادكشاورزي استان سيستان وبلوچستان از كشاورزان دشت سيستان خواست به منظور تسريع در امر اجراي سامانه هاي آبياري داخل مزارع به مديريت هاي جهادكشاورزي شهرستان هاي منطقه سيستان مراجعه كنند. دكتر زورقي افزود با شروع عمليات تحويل موقت طرح انتقال به مزارع دشت سيستان فاز دوم اين طرح تحت عنوان اجراي سامانه هاي آبياري داخل مزارع دشت سيستان از فروردين ماه سال جاري با انتخاب ۲پيمانكار جديد در سطح منطقه آغاز گرديده است. وي تصريح كرد با توجه به تقاضا نامه هاي كشاورزان كه از سوي مديريت جهادكشاورزي شهرستان ها به مدير طرح ارائه ميشود، عمليات اجرايي در داخل مزارع برنامه ريزي و اجرايي ميگردد. رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان گفت :فاز ۲طرح بر مبناي رساندن آب تا داخل مزارع برنامه ريزي گرديده كه با اين اقدام بسياري از دغدغه هاي مطرح بهره برداران مرتفع و ميزان بهره وري آب افزايش خواهد يافت. در اين فاز آب از حوضچه هاي ۵ هكتاري تا داخل مزارع با شبكه بسته منتقل خواهد شد. غلام حيدر زورقي تاكيد كردبه جهت تسريع در امر اجراي طرح با عنايت به تقاضا محور بودن عمليات اجرايي در فاز ۲،از كليه كشاورزان دشت سيستان خواست براي تكميل فرم هاي تقاضا نامه به مديريت جهادكشاورزي در شهرستان هاي حوزه سيستان مراجعه كنند.

تعداد بازديد اين صفحه: 258
خانه | بازگشت | Guest (PortalGuest)

MHCIP Portal Generator
Powered By Sigma ITID.